מהו היתר בנייה ומתי נדרש להשיגו?

היתר בניה הוא רשיון המונפק מטעם הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, לאחר תהליך ארוך ומורכב של הגשת סט הכולל מסמכים רבים, תכניות ומפות לוועדה.
יש צורך בקבלת היתר בנייה במקרים הבאים:

 • בניית בניין חדש, או הריסת בניין קיים לצורך בנייתו מחדש.
 • הוספת בניה לבניין קיים.
 • ביצוע שינויים לקירות חיצוניים (חלון חיצוני, סגירת מרפסת, גדרות, סככות, פרגולות וקירוי חנייה).
 • שינויי ייעוד השימוש במבנה.
 • בניית מבנה זמני, מבנים ניידים, מכולות וכדומה.
 • פיצול דירת מגורים לשתי דירות נפרדות.

במקרים בהם מדובר בשינוי פנימי שאינו משנה את שטח הדירה או פוגע ברכוש משותף (לרבות צנרת), קירות חיצוניים או קונסטרוקציה כגון: קורות ועמודי תמך, אין צורך בהשגת היתר בנייה.

יועצים שיש להיעזר בשרותיהם:

 • מהנדס בניין.
 • יועץ קרקע.
 • מהנדס אינסטלציה
 • מודד מוסמך.
 • אדריכל רישוי.

שלבים והכנות לקבלת היתר בנייה

שלב ראשון – מפה טופוגרפית.

לאחר קבלת תיק  הבניין לפי גוש/חלקה או לפי כתובת מן הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, יש להזמין ממודד מוסמך, ביצוע מפה טופוגרפית, בה יסומנו קווי הבניין לפי המצב קיים, נתונים וגבהים. הוועדה מבקשת מפה זו על מנת לסמן על גביה את זכויות הבנייה, קווי הבניין וכל האינפורמציה הכוללת: שטחים מותרים, שטחים עיקריים, שטחי שירות, מספר קומות וכדומה.

שלב שני – ריכוז טפסי הבקשה, תכניות, אישורים ומסמכים.

 • יש להמציא מסמכי הוכחת בעלות בהתאם לאופי וסוג חריגת הבניה ולישות המבקשת:
  נסח טאבו:  נסח רישום מקרקעין מרוכז ועדכני ככל שניתן הכולל את שמות כל בעלי החלקה.
  אם המבקש היתר בניה הינו חברה, יש לצרף אישור מעורך דין או רואה חשבון של החברה, המאמת שמות ופרטי מורשי חתימה.
  אם הנכס הוא בניין משותף, יש להמציא נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.
 • תכנית העבודה הפרטנית, תוגש על רקע המפה הטופוגרפית שאושרה בשלב הראשון ותכלול תשריטים המפרטים את נתוני הבניין, תכניות חזיתות, חתכים וכל הנתונים הנדרשים. (תכנית זו מכונה "גרמושקה").
 • בבקשה לקבלת היתר בנייה עבור תוספת בניה, יש לצרף צילום חזיתות של המבנה הקיים.
 • יש לצרף לבקשה מסמך מידע ראשוני אותו תקבלו מן הוועדה.

שלב שלישי – הגשת הבקשה להיתר בניה.

הבקשה תוגש על ידי אדריכל רישוי או הנדסאי אדריכלות, כשהיא ערוכה וחתומה בחתימתם המקורית של :

 • מבקשי הבקשה. (בצירוף מסמכים המוכיחים את בעלותו).
 • כל בעלי הזכויות בנכס.
 • עורך הבקשה הראשי.
 • מהנדס/הנדסאי בניין האחראי לתכנון שלד הבניין.
 • אחראי לביצוע השלד.
 • פרטים מלאים של האחראים לביקורת בשטח.

בשלב הגשת הבקשה לקבלת היתר הבניה יש להפקיד סך של %20 מאגרת הבניה.

לאחר ההגשה, הוועדה תבחן את החומר ובמידה ותאשר, יתכן כי יהיה צורך בביצוע תיקונים או ביישור קו עם דרישות נוספות. לאחר שייושמו ויבוצעו, יש להגיש התכניות והבקשה בשנית, חתומים במלואם.

אגרות והיטלים
לאחר קבלת אישור עקרוני מן הוועדה המקומית, יש לשלם את האגרות והיטל ההשבחה אם נדרש ולא שולם קודם לכן.  לאחר מכן יינתן היתר הבניה הסופי.